Dial

חיוג פנימי ישיר (DID)

עבור שיחות נכנסות משלוחה אחרת, Samsung Xchange מאפשרת למשתמשים לראות את מספר החיוג הפנימי הישיר, ומציגה שם. זה מציג את המספר של החברה/האדם שהתקשרו אליו, ובכך מאפשר למשתמשים לדעת עבור מי הם עונים לשיחה. המשתמשים יכולים אז לברך את המתקשר לשלום בצורה המתאימה.

צפו בסרטון כדי לראות הדגמה של הפעולות.